2019 – Året då Byafiber avslutade sin del av byggprojektet

Till slut har vi kunnat skickat in vår slutredovisning av fiberprojektet till Länsstyrelsen och väntar nu på svar så att vi kan avsluta byggprojektet.

2019 blev ett år med mycket slit för att kunna övergå i en driftsfas, något som visat sig lättare sagt än gjort.

Samförläggning som dragit ut på tiden

Året första hälft fick vi ägna en hel del tid åt att få klart en samförläggning som vi hade utlovats skulle vara klart redan sommaren 2018. Vi var med på uppstartsmöte för projektet och trodde att det skulle lösa sig, men bara ett par dagar senare hade entreprenörerna hoppat av.

Gunntorp Gräv samfölägger fiberslang vid Björnåsen

Efter många turer var projektet slutligen klart över ett år efter det datum som vi hade blivit utlovat från start. Som tur var gick Länsstyrelsen med på att vi flyttade slutdatum för projektet när vi kunde visa att det låg utanför vår påverkan.

Huvuddelen av projektet var klart redan hösten 2018, så det var bara denna enda sträcka för att undvika en vit punkt på kartan som gjorde att vi inte kunde lämna in slutrapport för projektet.

Många andra delar behöver också avslutas

Vi har haft andra delar i projektet som vi också behövt avsluta. Vi har haft samarbete med kommunen när det gäller vägen Gällared-Kärnebygd och ekonomiskt bidrag från Falkenbergs Sparbanks Framtidsbanken som vi sett till att få reglerat.

Eftersom vi haft projekt utmed Trafikverket-vägar anmälde vi tidigt på året att vi var klara. Det för att vi skulle kunna reglera den ersättning som Trafikverket skall ha för att vi har slang utmed vägen, och för att de skulle besikta vårt arbete.

Omkring 8-9 månader senare hörde de av sig och hade besiktigat arbetet och skickat oss fakturorna. Detta ligger utanför projektbidragen, precis som slangen utmed Gällared-Kärnebygd-vägen.

Slutredovisningen inskickad i slutet av september

Vår ordförande och kassör såg till att slutredovisningen var komplett innan sista september, vilket var datumet den skulle vara inskickad.

Det har varit löpande kontroll av ekonomi för att få bidrag utbetalt, och i slutredovisningen skulle det förutom den sista ekonomiska redovisningen även redovisas att vi uppfyllt det åtagande vi gjorde i den ursprungliga ansökan.

Det handlar om att vi når så många hushåll och boende vi lovat, att vi har en öppen infrastruktur och att vi har byggt ett robust nät. Det sistnämnda visas genom att vi betalat en opartisk besiktningsman att granska nätet och dokumentation.

När detta skrivs i mitten av februari 2020 har Länsstyrelsen fortfarande inte börjat handlägga ärendet, trots att det snart gått fem månader. Under tiden håller Länsstyrelsen inne 20% av de sökta pengarna, pengar som alltså Byafiber får ligga ute med i väntan på att handläggningen är klar.

När det gäller budgeten har vi byggt hela fibernätet med god marginal inom den.

För att kunna göra budget för kommande förvaltningsfas måste vi få projektet helt avslutat, för att kunna fastställa avskrivningar och driftkostnader.

Ett år med mycket schaktarbete i bygden

Under året har E-on uppdaterat elnätet i bygden genom att gräva ner elkablar i marken, för att få ett mer robust och säkert elnät.

Detta har också resulterat i en hel del arbete med att utsätta ut var vårt fibernät finns i marken. Som ledningsägare är det vår skyldighet att göra det.

Tyvärr har det skapat problem även om utsättning har gjorts. Vid fem tillfällen har det krävts åtgärder från Byafiber enligt listan:

  • Skälstorp, när entreprenör M körde fast och kapade en slang till abonnent.
  • Spetsebo, när entreprenör CG kapade stamfiber trots att det var utsatt och kartor var utlämnade i förväg
  • Linnesås, där entreprenör CG skadade slang och stamfiber när de grävde av en högspänningsledning som vår fiber var samförlagd med. De meddelade inte att slangen skadats, men en abonnent förlorade uppkopplingen och skadan uppdagades. Entreprenören hade fusklagat slangen med tejp. Det var alltså en samförlagd sträcka med el där avbrottet uppstod.
  • Gällared när entreprenör CG kapade stamfiber och abonnentfiber bara några meter från skåp. Det var utsatt, dock inte precis vid skåpet, eftersom där varit upplag för entreprenörens utrustning. När CD kom dit syntes markering och en markeringspinne saknades.
  • Stora Backa skadade entreprenör G en slang, själva abonnentfibern skadades inte. Specialskarvar köptes in för att kunna reparera slangen utan att behöva blåsa om den oskadade fibern.

Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Blacklink Networks som har hjälpt oss med reparationer oerhört snabbt och effektivt.

Byafiber ligger nu ute med reparationskostnader tills dess att entreprenörerna har ersatt skador de åsamkat oss.

Robust drift av fibernätet

Förutom problem med avgrävningar har fibernätet fungerat utan några problem.

Sommarens intensiva åsksäsong gjorde att vi hos 4-5 abonnenter fick byta nätdel till mediakonverteraren eller interface för fiberkabeln.

Nu finns Telia i Byafibers fibernät

Vi har inte haft någon nertid för vår aktiva utrustning i noden, och de allra flesta tjänsteleverantörerna har haft en säker leverans med hög tillgänglighet.

Under året har Telia kommit in som tjänsteleverantör, och flera har valt att prova dem.

Kostnader för drift utvärderas

Under året har vi gjort vad vi kan för att samla data för att fastställa hur de kommande driftkostnaderna kan komma att se ut. Många fibernät på landsbygden tar ut en nätavgift, serviceavgift eller en byanätsavgift förutom medlemsavgift. Styrelsen i Byafiber har valt att avvakta med detta tills vi kan fastställa verkliga driftskostnader och aktiveringsgrad vi har bland anslutningarna.

De aktiva anslutningarna, dvs de som har en tjänst igång, ger oss intäkter i form av näthyra från IP-Only. Denna hyra får vi alltså inte för de inaktiva anslutningarna. Byafiber har trots detta valt att inte ta ut något annat än en medlemsavgift från de som har en inaktiv anslutning.

Om aktiveringsgraden är god och våra driftskostnader är låga kan Byafiber förhoppningsvis klara sig utan byanätsavgift, utan varje abonnent betalar bara till den tjänsteleverantör som valts för anslutningen.

Lite om styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten. Mellan styrelsemötena har arbetsgrupper arbetat operativt med uppgifter.

I arbetet har det ingått, förutom att avsluta byggprojektet, att hantera ansökningar av nya anslutningar, drift- och underhåll av fibernätet och hålla sig informerade om projekt i bygden för utveckla fibernätet om möjlighet ges. Det kan handla om investering i ny stamfiber för ge bättre möjlighet för fler nya abonnenter att ansluta sig till vårt nät. Det görs bland annat genom att försöka delta i samförläggningar.

Styrelsen har bestått av:

  • Johanna Dahlqvist, ordförande
  • Anna-Karin Berghamn, kassör
  • Christian Dahlqvist, sekreterare
  • Anders Hägnefröjd, ledamot
  • Jerry Gunnarsson, ledamot

Medlemsantalet var vid årets slut 225 stycken, en ökning med 2 medlemmar under året, med 255 möjliga anslutningar.